زن خوب

Saturday, September 29, 2007

هم اتاقي هام 4 تا دانشجوي كارشناسي ارشد برق شريفن كه چون از اين به بعد درباره ماجراهاي خوابگاه بيشتر خواهم نوشت يه كم دربارشون مي نويسم:
نفر اول مشهديه، كه كارشناسيش رو هم از دانشگاه فردوسي مشهد گرفته، آدمي اجتماعي تر از بقيه ولي چون تا حالا خوابگاهي نبوده يه ذره با زندگي تو خوابگاه مشكل داره. هر وقت از اين به بعد گفتم مشهدي 1 منظورم اين آقاست.
نفر دوم هم مشهديه كه اونهم كارشناسيش رو از فردوسي گرفته، كم حرفه، درس خونتر از اولي و حتي تو كلاس هاي گرايش هاي ديگه برق هم ميره شركت مي كنه، با اينكه تا حالا خوابگاهي نبوده ولي حرفي نمي زنه كه آدم بفهمه كه مشكل داره يا نه! هر وقت از اين به بعد گفتم مشهدي 2 منظورم اين آقاست.
نفر سوم قزوينيه كه كارشناسيش رو از دانشگاه رشت گرفته! با اينكه يه كم موسيقي هم گهگاه گوش ميده ولي بشدت درسخون نشون ميده.
نفر چهارم همدانيه، همون روز اول اعلام كرد كه فقط و فقط واسه اين درس مي خونه كه پولدار شه، و هر روز محاسباتي رو انجام ميده كه اگه بره اونور آب پولدارتر ميشه يا اگه بمونه، با اينكه از 3 تاي اولي منفي تره ولي باز هم بشدت درسخونه. اين آقا كارشناسيش رو از اميركبير گرفته و بر خلاف اون 3 تا كه مهندسي برق خوندن،‌ مهندسي پزشكي خونده و رتبه كنكور ارشدش هم از بقيه بهتر بوده!
تا حالا تقريبا اكثر بحث هايي كه در اتاق صورت گرفته بحث درسي بوده، فقط يه بار ...
مشهدي 1 كه دلش واسه مامانش تنگ شده ميگه كاش حداقل يه زن داشتم كه...(البته اين آقا اونقدر مثبت هست كه به دوستي با دختري فكر نكنه) از اينجا بحث ازدواج شروع شد، دوست ندارم همه بحثي رو كه بين چند تا دانشجوي كارشناسي ارشد برق شريف در گرفته رو بنويسم فقط نتيجه اي كه اين دوستان گرفتن رو مي نويسم:
1- زن خوب زني است كه تحصيلاتش از ديپلم تا حداكثر ليسانس باشه تا اگه هم بيرون از خونه كار مي كنه كارش زياد نباشه و بتونه كارهاي خونه رو بخوبي انجام بده!
2- زن خوب زني است كه حداقل نيمي از خصوصيات مامانشون رو داشته باشه، در واقع زن خوب زني است كه اين آقايون رو تر و خشك كنه!
البته من تو اين بحث شركت نكردم و بيشتر با لبخند هاي مليح اونها رو همراهي مي كردم، ترسيدم اگه حرفي بزنم منو از اتاق بندازن بيرون!

لطفا به اين سوال جواب بدين:
به نظر شما فرد مقدس تره يا خانواده؟
منظورم از خانوداه رابطه زن و شوهره!
Powered by: Blogger