ماه رمضون

Wednesday, September 12, 2007

از فردا دوباره بايد روزه گرفت، فردا ماه رمضونه! ماه رمضون فقط 30 روز نيست، فقط 30 روزي كه بايد روزه گرفت نيست، ماه رمضون يعني جنب و جوش مردم وقت افطار، وقتي همه مي خوان تند تند به خونه هاشون برسن، ماه رمضون يعني زولبيا و باميه البته من فقط با باميه حال مي كنم! ماه رمضون يعني انتظار و من انتظار رو دوست دارم، انتظار براي صداي اذان موذن زاده، يعني صداي آسموني استاد "ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب" ماه رمضون يعني از 5 دقيقه مونده به اذان چايي رو شيرين كني تا الله رو گفتن بري بالا! ماه رمضون يعني تا سحر بيدار موندن هاي خوابگاه، تا سحر هفت خبيث بازي كردن و پشت دستي زدن و پشت دستي خوردن!‌ماه رمضون يعني سفره رنگارنگ افطار...
Powered by: Blogger