ثبت نام

Thursday, September 06, 2007

ثبت نام كردم، همين!
شريف براي اولين بار بد نبود، بعضي بچه ها هم با پدر و مادرشون اومده بودن براي ثبت نام كه يه خورده عجيب بود!!! فكر نمي كردم شريف اينقدر دختر خوشگل و خوش هيكل داشته باشه!! دانشكده مديريت خارج از محوطه دانشگاه هست، يه ساختمون و يه حياط كوچولو! من اينجوري بيشتر دوست دارم، جو صميمي تر و راحت تري داره نسبت به دانشگاه هايي كه آدم كسي رو نمي شناسه!
اما آمار ورودي هايMBA امسال:
از 50 نفركل: 40 نفرشون شريفي، 4 تاشون تهراني، 3 تا اميركبيري، يه نفر خواجه نصير، يكي صنعتي اصفهان و يكي هم من!
از نظر رشته هم مهندسي برق و صنايع و كامپيوتر بيشترين قبولي رو داشتن! چند تا مهندسي مكانيك هم بودن و يه دونه مهندسي عمران و يكي هم من!

تعدادي از نوشته هاي وبلاگ قبليم رو اضافه كردم!
Powered by: Blogger