دزيره

Sunday, October 07, 2007

"تاريخ دنيا از مجموع سرنوشتهای همه مردم تشکيل می شود.فقط آنهایی که فرمانها را امضا می کنند يا آنهايی که می دانند توپها را کجا قرار بدهند و چطور خالی کنند تاريخ دنيا را به وجود نمی آورندوبه نظر من سايرين ،يعنی آنهايی که سر خود را پای گيوتين از دست می دهند يا آنهايی که گلوله توپها برسرشان می ريزد و به طور کلی همه مردان و زنانی که زندگی می کنند،اميدوارند و می ميرند تاريخ دنيا را به وجود می آورند."
"حقوق بشر ملغی نمی شود.شايد مخفیانه يا آشکارا آن را زيرپا بگذارند اما کسانی که حقوق بشر را لگد مال کنند ،کسانی که حق آزاد ی و برابری را از برادران خود سلب کنند،مرتکب بزرگترين جنايت تاريخ می شوند و هيچکس برای آمرزش روحشان دعا نخواهد خواند."
يكي از با شكوه ترين رمان هايي كه خوندم بدون شك دزيره هست، داستان دختركي جوان كه 2 مرد تاريخ ساز عاشق او مي شوند، ابتدا مرد تاريخ ساز جنگجو و سپس مرد تاريخ ساز صلح طلب، پادشاه فرانسه و پادشاه سوئد، ناپلئون بناپارت و ژان باتيست! آن ماری سلينکو در وراي اين داستان عشقي بسيار زيبا قسمت هايي از تاريخ اروپا رو ورق مي زنه، داستان انقلاب شكوهمند ولي خونين فرانسه و ناپلئون ديكتاتور نابغه به زيبايي در اين داستان بيان شده. اگه هنوز نخونديش بخونين، از جمله جمله اين رمان لذت مي برين!
پ.ن: نكته جالب در مورد اين كتاب اينه كه آن ماری سلينکو نويسنده سوئدي كتاب اولين بار كتاب رو بصورت زير نويس در يه مجله سوئدي چاپ كرد!
Powered by: Blogger