آقای رییس جمهور! 2 سال دندون به جگر بگیر!

Saturday, October 20, 2007


اگه بخوایم یه کم خوشبینانه به سیاست های دولت نگاه کنیم تو این 2 ساله فقط میشد به حرف های لاریجانی دل بست! شاید اگه لاریجانی نبود, الان اوضاع طوری دیگر بود. امیدوارم احمدی نژاد تو این یه سال و خورده ای کمتر چاک دهنش رو باز کنه!
Powered by: Blogger