نذير شنبه: ايراني يا افغاني؟

Tuesday, August 21, 2007

من نمي دونم چرا نذيرشنبه (جواد رضويان) تو فيلم چارخونه لهجه افغاني داره! كاش فارسي سليس صحبت مي كرد، البته نه بخاطر اينكه افغانستان اعتراض كرده، بلكه بخاطر اينكه ذات خراب شنبه به ايراني ها مي خوره نه به افغاني هاي بيچاره! دروغ گويي، رياكاري؛ نيرنگ بازي، چاپلوسي، مظلوم نمايي، منفعت طلبي و ... همه و همه از خصوصيات ناب ايراني هست و لاغير! چنين صفت هايي رو به مردم ديگه نسبت دادن، باز هم فقط و فقط از ايراني ها بر مياد! هياهوي زياد شب هاي برره كه يادتونه!(+،+،+،+)كه همه روشنفكران و اديبان ايراني صداي اعتراض سردادن كه فرهنگ و هويت ايراني از دست رفت و زبان فارسي مورد تهديد قرار گرفت، اما در واقع دليل اصلي همه اعتراض ها شوكه شدن ملتي بود كه خودشان رو در ايينه اي مي ديدن كه مهران مديري در مقابلشون قرار داده بود. چاپلوسی و تملق گویی و غیبت و بدگویی و دورویی و دوگانگی در رفتار و روابط اجتماعی و سودجویی و منفعت طلبی و کسب درآمدهای حرام و نا مشروع و آداب و رسوم غلط و دست و پاگیر از جمله سختگیری های بی مورد در ازدواج و تحمل ناپذیری و پرخاشگری و توسل به زور در تعاملات اجتماعي همه خصوصيات زشت ايراني بودن كه مهران مديري در شب هاي برره اونا رو نشون داد. اما روشنفكران بزرگ ايراني فقط لهجه برره اي رو ديدن و به فراگير شدن اون اعتراض كردن! اعتراض هايي كه همون زمان هم معلوم بود كه بي پايه و اساسه و اين فراگيري لهجه همچون موجي بزودي خواهد خوابيد كه الآن خوابيده، اونا نمي خواستن واقعيت هاي جامعه ايراني رو در برره ببينن!
پ.ن: بد نگاه نكنين، خوب در حال خوندن جامعه شناسي خودماني هستم!
Powered by: Blogger