پشت پرده دفاع از حقوق بشر

Saturday, June 30, 2007

در دو قرن اخیر دو اتفاق مهم در جهان افتادش که اکثر مردم اون رو معلول جریانات فکری بشر دوستانه می دونن. اون دو اتفاق مهم لغو بردگی و لغو مالکیت های بزرگ بر زمین های کشاورزی بود. شاید این دو اتفاق باعث بهبود زندگی بشر شده باشه ولی مسلما تصور اینکه افکار بشر دوستانه علت چنین اتفاقات و تصمیم هایی شده، خیالی پوچ وباطله. همیشه دفاع از حقوق بشر سرپوشی زیبا بر دفاع از منافع صاحبان قدرت و ثروت بوده و در این دو مورد هم جزاین نیست.
علت اصلی لغو بردگی اختراع منابع جدید نیرو بود که ارزون تر از نیروی بردگان تمام می شد. در واقع اختراعات فنی نیاز به بردگان رو از بین برد. صاحبان سرمایه و زمینداران بزرگ با دریافتن چنین موضوعی حاضر به آزاد کردن برده ها شدن.
لغو مالکیت مالکان بر زمین های کشاورزی همزمان بود با ظهور صنایع جدید و پیشرفت های صنعتی بزرگ. لازمه توسعه صنعت ، داشتن بازار و مشتریه، اگه این مشتریان فقط عده خیلی معدود مالکان باشن، توسعه صنعت عملی وبصرفه نیست. نفع صاحبان سرمایه در اینه که دهقانان بی چیز تبدیل به خریداران محصولات تولید شده توسط صاحبان صنایع گردند. یعنی مالکیت های بزرگ لغو بشه و دهقانان صاحب زمین های کوچک بشن. صنعت در عین حال درجستجوی کارگره و این کارگران رو با لغو مالکیت بزرگ و دخالت صنعت در ده و روونه کردن عده زیادی از دهقانان به شهرها تامین می کنه.
Powered by: Blogger