پاس و همدان

Tuesday, June 12, 2007

من نمی دونم چرا همه از انتقال باشگاه پاس به همدان انتقاد می کنند، همه این کار رو باعث نابودی تیم ریشه دار پاس می دونند. در حالیکه من فکر می کنم این تصمیم یکی از عاقلانه و منطقی ترین تصمیمی بود که در دولت نهم گرفته شد. باشگاهی که بعد از 50 سال استفاده از بودجه دولتی نتوانسته حتی اندک طرفداری نیز جذب کند، چه سودی برای پیشرفت این فوتبال خواهد داشت. در واقع من فکر می کنم اگه دولت می خواد برای فوتبال سرمایه گذاری کنه نباید در تهران با وجود این همه شرکت بزرگ خصوصی و سرمایه داران بزرگ کشوری چنین کاری کنه. بهر حال استفاده از بودجه عمومی حق همه مردم ایرانه و بهتر اینه در جاهایی این بودجه صرف بشه که ظرفیت هایی برای خصوصی سازی نداره و نه در پایتخت. تمرکز سرمایه گذاری فوتبال در چند شهر مطمئنا برای قوتبال مفید نخواهد بود و استعداد های زیادی دیده نخواهند شد. تیم پاس در همدان بر خلاف تهران طرفدار زیادی خواهد داشت و این باعث رونق بیش از پیش فوتبال خواهد شد.
Powered by: Blogger