عاشق سوخته

Sunday, June 03, 2007

پرده بردار از رخ، چهره گشا، ناز بس است
عاشق سوخته را دیدن رویت، هوس است
دست ازدامنت ای دوست نخواهم برداشت
تا من دلشده را یک رمق و یک نفس است
Powered by: Blogger