من كيم؟

Monday, November 07, 2005

وقتی جوان بودم، زندگی به نظرم فوق العاده می آمد یک معجزه ، جادویی بود، زیبا بود تمام پرندگان روی درختان با سرخوشی آواز می خواندند با شادی، با شیطنت نگاهم می کردند اما بعد، مرا از خانه بیرون راندند تا به من بیاموزند بیاموزند که معقول، منطقی، مسئول و مرد عمل باشم به من دنیایی نشان دادند ، جایی که در آن می توانستم مورد اعتماد باشم مورد اعتماد روشنفکر و پزشک و شکاک بعضی وقت ها تمام جهان به خواب می رفت و سووال ها به ذهنم می دوید سووال هایی عمیق برای مرد ساده ای مثل من ممکن است خواهش کنم، خواهش کنم بگویی ما چه آموختیم می دانم به نظر عجیب است اما لطفا بگویید من کیستم؟؟؟ حالا حواست باشد چه حرفی می زنی وگرنه نامت چنین خواهد بود: رادیکال، لیبرال، فناتیک، جنایتکار چرا ثبت نام نمی کنی، ما دلمان می خواهد احساس کنیم که تو چنین هستی قابل قبول، قابل احترام، قابل معرفی و یک دسته سبزی! بعضی وقت ها تمام جهان به خواب می رفت و سووال ها به ذهنم می دوید سووال هایی عمیق برای مرد ساده ای مثل من ممکن است خواهش کنم، خواهش کنم بگویی ما چه آموختیم می دانم به نظر عجیب است اما لطفا بگویید من کیستم ؟؟
Powered by: Blogger