ماجراهاي نفت و وزيرش -1

Friday, November 11, 2005

۱- اینکه صرفا آقای محصولی بخاطر اینکه میلیاردر هست پس وزیر خوبی نیست یک حرف کاملا سطحی نگرانه و ابلهانه هست ، مشکل جای دیگریست ،در هياهوي ثروت و دارايي وزير پيشنهادي نفت، اما زاويه اي بود که موضوع را قابل تامل مي کرد. و آن هم مسووليتش به شخص رييس جمهور برمي گشت، نه به کسي که خود با صداقت از دارايي خود اطلاع داد و در ضمن گفت بيشتر مي پسندد که در بخش خصوصي باشد. مهم تر اين که احترام به قانون و افکارعمومي را نشان کرد وقتي که گفت اين ها را حالا گزارش مي دهم که بعد گفته نشود از وزارت به دست آمده است. آري اين هم درست است و نشانه تقيد گوينده به قانوني که مي گويد دارايي مقامات را بايد احصا کرد که بعد از داشتن شغل هاي کليدي به طور نامتعادلي افزون نشده باشد. اين هم موافق موازين جوامع مردم سالارست. چون کسي که در مقام کليدي مانند وزارت نفت مي نشيند الزاما نبايد دست در خزانه کند تا بدکار و متخلف به حساب آيد، بخش اصلي کار در اطلاعاتي است که در اختيار دارد و با آن اطلاعات گاه مي توان ميلياردها اندوخت. بي آن که به ظاهر تخلفي صورت گرفته باشد. آقاي محصولي با گفتن آن سخن نشان مي دهد که اين راز هم مي شناسد و از آن پرهيز دارد. اما رييس جمهور خطايي دارد.آن کس که در مبارزات انتخاباتي خود، با نشان دادن خانه سازماني شهردار پيشين به مردم چنين وانمود مي کند که اهل ساده زيستي است و فقر و ساده زيستي برايش ارزش است و به همين کرشمه از مردم ساده دل راي مي گيرد، چگونه است که در دو بار رجوع به مجلس کساني را در فهرست خود مي گذارد که داراي اين مشخصات نيستند. اين يک تقلب است. کسي که با شعارهاي فقير فريب به مردم چنان نموده که همه ثروتمندان را بدکار مي بيند و درست و يا غاط با همين شعار از مردم راي گرفته چرا اين جا که رسيد برايش ثروتمندي عيب نيست. او که مدام از مافياي و اشرافيت ناليد چطور اين جا که رسيد زندگي در حانه و ويلاي مجلل را [که في نفسه عيبي نيست] خلاف تبليغات خود عيبي نمي داند. رأي دهندگان حق دارند به اين فريب اعتراض کنند.نفس داشتن ثروت نه تنها عيب نمي تواند بود که خود حسني به حساب مي آيد. چرا که کس را بايد قابليتي باشد تا در ميانه رقابت ها موفق شود به افزودن سرمايه. در اين مقام وارد شدن به گونه اي که انگار "هر که افزوده گشت سيم و زرش/ يا خودش دزد بوده يا پدرش" عملي به غايت نادرست و عوام فريبانه است. آقاي محصولي و هر کس مانند وي مي تواند مدير مبتکر و موفقي باشد. آيا ماليات خود داده است. اين مي تواند موضوع کنجکاوي ها باشد. آيا اين ثروت را از راه نادرست و غيرقانوني به دست آورده است، اين مي تواند سوالي جدي باشد. اما نفس اين که مؤسسه اي دارد و کار مي کند و لابد عده اي را هم به کار گمارده است، خود نمره مثبت کارنامه وي به حساب مي آيد. هر جاي جهان که باشد.ایرادی که علاوه بر ناسازگاری با شعارهای احمدی نژاد بر محصولی می توان گرفت نداشتن تجربه در صنعت نفت است.
۲- مجلسیان:افروغ :با توجه به تمركزگرايي، اقتصاد نفتي و عدم شكل‌گيري طبقات مولد در كشور تصور كنيد وزيري كه از راه بورس بازي و بساز و بفروشي به ثروت‌هاي كلان رسيده است با اين وزارتخانه‌ي ثروتمند چه خواهد كرد؟ خوش‌چهره : آنچه كه مهم است وزارت نفت مقدرات اقتصادي و اجتماعي كشور را رقم مي‌زند و تنظيم‌كننده تعاملات بين‌المللي و منطقه‌اي است، خط ديپلماسي كشور را تعيين مي‌كند، كانون‌هاي قدرت و ثروت به شدت روي اين قلمرو حساسند و بنابراين بايد حتما براي مجلس احراز شود كه شخصي كه از ويژگي‌هاي مديريتي بالا و نه تنها مديريت استراتژيك برخوردار باشد، بايد ويژگي‌هاي شخصي مثل ساده‌زيستي را هم داشته باشد وامدار جريانات سياسي و جناحي نبودن، علم، بصيرت و توانمندي و شجاعت هم بايد از ويژگي‌هاي او باشد كه ظاهرا در بعضي از موارد اين صفات با محصولي تطبيق نداشته است كه ساده‌زيستي يكي از آنهاست. بايد دقت كنيم مجلس هفتم متهم به اين نشود كه هر كسي تلاشگر است و توانسته با تلاش و ايده‌هاي فكري خودش به ثروت دست يابد را بخواهيم ملامت كنيم و فقير و ناتوان و كج فهمي‌ها و گوشه‌نشيني را بگوييم براي اقتصاد خوب است.
بنظرم میشه گهگاه به این مجلس یه توجهی کرد، این ۲ نفر در مورد وزیر کشور و استانداران انتخابی او هم خیلی اعتراض کردند.
Powered by: Blogger