زیبایی را در پستوی خانه نهان باید کرد

Saturday, April 28, 2007

نمیشه گفت قابل پیش بینی نبود، حضور احمدی نژاد در مسند قدرت و افکار ماکیاولی او مسلما نشان از آینده ای تاریک تر برای مردمی داشت که به تارکی عادت کرده بودن. اما دیگه وقاحت رو به حد اعلا رسوندند. طالبانیسم ایرانی به آخر خط نزذیک میشه و با دست خودش داره گور خودش رو می کنه. با دیدن این ویدئو و شنیدن شعار های آقای رئیس جمهور فقط میشه به حال این ملت ساده لوح تاسف خورد که ذات چنین آدمی را نادیده گرفتند و گوش به زبان دروغگو و عوام فریبش دادند. کاش ملت ایران بفهمن که دختران خوش لباس و شیک پوش ایرانی ناهنجاری نیستند و ناهنجاری بزرگ ایران مسلما اوست.دیدن فیلم دستگیری یکی از این دختران خوش لباس و رفتار پلیس با اون خون آدم رو به جوش میاره.
Powered by: Blogger