فیمینیسم رو عمیق تر ببینیم

Sunday, April 29, 2007

معمولا جنبش زنان یا نهضت دفاع از حقوق زنان رو با فیمینیسم یکی در نظر می گیرن و گاهی در مصاحبه ها و مقالات برخی نویسندگان می بینیم که مطالعات زنان رو با فیمینیسم یکسان قلمداد می کنند. بنظر یکسان گرفتن اندیشه فیمینیسم با جنبش دفاع از حقوق زنان و یا حتی مطالعات زنان نشانگر سطحی اندیشی ، نشوندهنده ناآگاهی و گریز از تفکر علمی و دقیق است . اونچه که تا کنون در ایران عرضه شده بیشتر طرح یک سلسله تبعیض ها در مورد زنان و کاستیهای حقوقی و قانونی مربوط به زنانه و از ابعاد وسیع و عمیق و پیچیده معرفت شناسانه ، فلسفی ، الهیاتی و اخلاقی این اندیشه یکسره غفلت شده. مخالفان نیز در واکنش به این اظهارات یا به ناسزاگویی ، شعار دادن ، برچسب زدن ، تئوری توطئه، متهم کردن و مسیر بحث رو عوض کردن پرداختند و یا به موعظه و اندرز گویی سرگرم اند و قواید سنتهای قدیمی و حرمت شوهر و خانواده رو متذکر میشن و برخی نیز به تعدیل پاره ای فتواهای فقهی و قوانین خانواده مانند دیه، ارث، شهادت زنان در دادگاه، حجاب، نفقه، ارتداد، زنا، قصاص، مهریه، ازدواج موقت، تحصیل دختران، قاضی شدن زنان، اجتهاد زنان، تعدد زوجات، خشونت مردان علیه زنان،سقط جنین و ... توصیه کرده اند. اما نباید ساده لوحانه پنداشت که اندیشه فیمینیسم تنها در این امور خلاصه میشه و با بهبود چند ماده قانونی و افزودن چند تبصره مسائل زنان به کلی حل میشه. نهضت دفاع از حقوق زن و برابری زن و مرد که عمدتا در کشورهای اروپایی و در عصر صنعتی شدن به وقوع پیوست تنها بخشی و البته بخش کوچکی از کل مسائل زنان و نگرش فیمینیستی با ابعاد گسترده فلسفی، الهیاتی، معرفت شناختی، اخلاقی و علمی است. انتقاد از ستمی که بر زنان رفته یا رفتار خشونت آمیز مردان بر علیه زنان در برخی جوامع یا سلب برخی حقوق و امتیازات از زنان در برخی مقاطع تاریخی، هر چند اقدامی درخور و لازم و آگاهی بخشه ولی نباید موجب غفلت از مبانی اصول فیمینیسم بعنوان یک نگرش، فلسفه و ایدئولوژی بشه. فیمینیسم اندیشه ای است که با ابعاد گوناگون و گسترده اش یک ایدئولوژی تمام عیار رو پدید میآره و بهمین سبب باید فیلسوفان و معرفت شناسان و عالمان الهیات درباره اون سخن گویند و نه فقط حقوق دانان و قانون نویسان یا فعالان سیاسی و حزبی. هر چند که محو و نفی قوانین تبعیض آمیز و احقاق حقوق زنان از جایگاه قانونی و حقوقی کاری بسیار ارزشمند و انسانیه ولی نباید مباحث فلسفی، الهیاتی و معرفت شناختی رو به بحث های فقهی، حقوقی و قانونی تقلیل داد.
فیمینسم در غرب، با ابعاد عمیق فلسفی، الهیاتی و معرفت شناسانه و پیچیده ای که داره اعتراض بر علیه نگرش مرد سالارانه چندین قرنه کلیسا و روحانیون بود؛ واکنش فرهنگی، فلسفی، تفسیری و فکری بر ضد قرائت مردسالارانه از کتاب مقدس و آموزه های اساسی مسیحیت و تلاش برای ارائه تفسیری جدید و زن محور از کتاب مقدس و سنت طولانی یهودی مسیحی و کل مجموعه باورها و آموزه ها و ارزش های مسیحی.
Powered by: Blogger