حجاب؟!

Sunday, April 23, 2006

آن روز که محافظه کاران اصلاح طلبان را به ترویج بی بند و باری و آزادی های بیش از حد مجاز متهم می کردند، شاید به امروز فکر نمی کردند که خودشان در مسند قدرت بشینند و شاهد چنین امری باشند. حالا هم حتما عامل اصلی آمریکاست چرا که هرچه خارج از قدرت مسئولین ایرانی باشد، مقصر آمریکاست، با اینکه هیچ غلطی نمی تواند بکند.از طرفی این نکته را نباید فراموش کرد که دولت خاطر مسائل هسته ای به حمایت مردم نیاز دارد و گرنه شاید برخوردهای شدیدتری در سطح جامعه شاهد بودیم.نکته دیگر اینکه هر روز بر تعداد خانمهایی که با آرایش های غلیظ در سطح شهر دیده می شوند، اضافه می شود و و این رفتار ناهنجار (در جوامع اروپایی و آمریکا هم چنین آرایش هایی به ندرت دیده می شود) شاید فقط اعتراضی باشد بر اجباری بودن حجاب. هوا گرم است و هر روز گرمتر می شود و آیا امسال کسی این اعتراض خاموش را خواهد دید؟
Powered by: Blogger