فهميدم كه-1

Sunday, December 11, 2005

این چند روز بعلت بسه بودن سایت دانشگاه بخاطر چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت نتوانستم آپ کنم ، دراین چند روز نکات جدیدی فهمیدم :
۱- فهمیدم نقص فنی هیچ فرقی با خدا و آپارتمان ۱۰ طبقه هیچ فرقی با دشمنان اسلام ندارد . چه بخاطر نقص فنی کشته شوی چه در راه خدا ، چه در مبارزه با دشمنان اسلام و میهن کشته شوی چه در چالش و مبارزه با آپارتمان ۱۰ طبقه ، شهید می شوی.
۲- فهمیدم همیشه لازم نیست که یک کاره یا مسئولی شوی تا خونت از بقیه مردم رنگین تر شود ، می توانی خبرنگار شوی ، می توانی اصحاب رسانه شوی آنوقت خونت رنگین تر خواهد شد ،آنوقت اگر بمیری همه سیاه ها ، سیاهتر خواهد شد که در موارد مشابه قبلی این همه سیاه نبود ، حتی تلویزیون ما هم سیاهتر شده است.
۳- فهمیدم آلودگی هوا از اسرائیل خطرناکتر است و حتی از آمریکا هم خطرناکتر ، مگر نه اینکه آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند ولی آلودگی هوا نه یک غلط بلکه ده ها غلط کرده ، همه جا را تعطیل کرده ، تهران را فلج کرده و حتی مراسم بزرگداشت روز دانشجو را ازهفته قبل به این هفته شیفت کرده است.
Powered by: Blogger