بگرد تا بگردیم عموفیلترچی

Sunday, November 11, 2007

قضیه خیلی ساده است. دوباره فیلتر شدم، اما این بار مثل اینکه فقط ISP شریف این کار رو کرده!
نمی دونم این روزها که سیاسی هم نمی نویسم، دیگه چرا!! بهر حال عمو فیلترچی بگرد تا بگردیم!
خونه جدید در خدمتیم!
Powered by: Blogger